Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

 

NAD Electronics, onderdeel van de internationale afdeling van Lenbrook Industries Limited ("NAD"), levert deze NAD-software [gedefinieerd als de software die is opgenomen in uw NAD-product (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) en alle desktop- of handtoepassingsonderdelen van de software] en de bijbehorende documentatie, en verleent u licenties voor het gebruik ervan, zoals bepaald in deze overeenkomst. Onder deze overeenkomst verleent NAD u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije beperkte licentie om de NAD-software te gebruiken voor het gebruik van uw NAD-product en de gerelateerde desktop- of handapparaattoepassingen op elke pc of handapparaat die u bezit of beheert. Behalve zoals hierboven beschreven, mag je de NAD-software niet overbrengen naar een ander computerapparaat of de NAD-software verwijderen van je NAD-product. Niettegenstaande elke licentie die hierin wordt toegekend door NAD, erken je en ga je ermee akkoord dat het je enige verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten met betrekking tot je gebruik van de NAD-software.

 

U gaat ermee akkoord de NAD-software of het NAD-product niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren, geheel of gedeeltelijk, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst of op schriftelijk verzoek van NAD. Bovendien ga je ermee akkoord om de NAD-software, de begeleidende online documentatie of elk programma dat je ervan ontwikkelt, geheel of gedeeltelijk, niet over te dragen of openbaar te maken aan een derde partij, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van NAD. Tot slot ga je ermee akkoord je NAD-product geheel of gedeeltelijk niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke zijn beschreven in de online documentatie.

 

Met uitzondering van de beperkte licentie die hierin wordt verleend, behouden NAD en haar leveranciers hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten die in de NAD-software zijn belichaamd. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan NAD.

 

BEËINDIGING

De licentie is geldig tot het moment dat deze wordt beëindigd. Uw rechten onder deze licentie zullen automatisch worden beëindigd of anderszins ophouden van kracht te zijn, zonder kennisgeving van NAD, als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze licentie. Bij beëindiging van deze licentie zult u alle gebruik van de NAD-software staken en zult u de NAD-software en de bijbehorende documentatie en alle kopieën die u ervan hebt gemaakt, vernietigen. Bovendien zal je bij beëindiging geen beroep kunnen doen op NAD voor je onvermogen om het programma of de begeleidende documentatie te gebruiken.

 

NALEVING VAN DE AUTEURSRECHTWETGEVING

U erkent dat NAD alle rechten, titels en belangen bezit in alle auteursrechten, handelsgeheimen en intellectuele eigendommen met betrekking tot uw NAD-product, de NAD-software en de bijbehorende documentatie. NAD voldoet aan de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en met het oog op de hierin verleende licentie gaat u ermee akkoord hetzelfde te doen. Je erkent dat het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van muziek of andere inhoud waartoe je toegang hebt via je NAD-product verboden is door dergelijke auteursrechtwetten, en je gaat ermee akkoord dat je geen enkele inhoud direct of indirect zal kopiëren of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder. Je gaat ermee akkoord om NAD en zijn licentiehouders te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven van NAD of zijn licentiehouders die voortvloeien uit of verband houden met je niet-naleving van de voorwaarden van deze sectie.

 

INHOUD EN TECHNOLOGIEËN VAN DERDEN

Van tijd tot tijd kan NAD via NAD-producten toegang verlenen aan externe inhoudsaanbieders. Bovendien kan NAD bepaalde technologieën van derden ondersteunen, zoals specifieke bestandsformaten. NAD behoudt zich het recht voor om de toegang tot en/of ondersteuning van dergelijke inhoud of technologieën van derden op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. NAD geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de selectie van, of de voortzetting van de ondersteuning voor dergelijke inhoud of technologieën van derden.

 

Voor toegang tot diensten van derden is internettoegang vereist en kan het nodig zijn dat u aanvullende voorwaarden accepteert. Je gaat ermee akkoord dat NAD niet verantwoordelijk is voor het evalueren of onderzoeken van dergelijke diensten, technologieën of verwante materialen van derden en dat NAD geen enkele aansprakelijkheid heeft ten opzichte van jou, met betrekking tot dergelijke diensten, technologieën of verwante materialen.

 

GD3 Gegevensbericht

 

Voor zover de NAD-software functionaliteit van GD3 Data bevat, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van de GD3-softwarelicentieovereenkomst, die te vinden is op http://www.getdigitaldata.com. Elk gebruik van de NAD-software of het NAD-product dat niet voldoet aan de GD3 Softwarelicentieovereenkomst is verboden en zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van deze licentie.

 

Spotify-licentieverlening

 

De geselecteerde NAD-producten bevatten Spotify software die onderworpen is aan de licenties van derden die te vinden zijn op https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses.

 

DISCLAIMER OF WARRANTIES
U ACKNOWLEDGE EN OVEREENSTEMMING DAT TOT HET MAXIMALE TOEGESTAAN VAN DE WET:
(a) De NAD Software en diensten die door de NAD Software worden uitgevoerd, worden geleverd "As Is" met alle fouten en zonder enige vorm van garantie. NAD garandeert niet dat uw gebruik van de NAD Software niet wordt gehinderd, dat de NAD Software en aanverwante diensten aan uw eisen voldoen of dat de NAD Software en aanverwante diensten ononderbroken of vrij van fouten zijn.
(b) NAD garandeert niet dat gebreken in de NAD Software worden gecorrigeerd of dat de NAD Software compatibel is of werkt met software, toepassingen of diensten van derden.
(c) De NAD Software en gerelateerde diensten zijn op uw risico en het volledige risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning ligt bij u.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Voor zover niet verboden door de wet, zal NAD of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel of welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, incidentele, speciale, gevolg-, voorbeeldige of indirecte schade, en met inbegrip van maar niet beperkt tot, kosten van dekking, verlies van gegevens, verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, of andere geldelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het onvermogen tot gebruik van) het product, ongeacht hoe veroorzaakt en op basis van welke theorie van aansprakelijkheid dan ook. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn, maar ze zijn wel van toepassing in de maximale mate die door de wet is toegestaan. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van NAD voor alle schade in een of meer oorzaken van de actie hoger zijn dan het laagste van de door u betaalde bedragen voor uw NAD-product en US$500. De hier geschetste beperkingen zullen van toepassing zijn, zelfs als NAD, zijn leveranciers of dealers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of van elk type van gebruik dat door u is bedoeld. Deze beperkingen zijn van toepassing ondanks het falen van het essentiële doel van een beperkte remedie. U erkent dat deze beperkingen een redelijke risicoverdeling weerspiegelen.

 

CONTROLEREND RECHT EN SCHEIDBAARHEID

Deze licentie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario. Deze licentie is niet onderworpen aan de verdragen van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling, of een deel daarvan, niet afdwingbaar is, blijft de rest van de licentie volledig van kracht.

 

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DAT U ZE BEGRIJPT EN DAT U ERMEE INSTEMT ERDOOR GEBONDEN TE ZIJN. U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT HET DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING VAN OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN NAD MET BETREKKING TOT UW NAD SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE EN DAT DEZE DE PLAATS INNEEMT VAN ENIGE DEMONSTRATIE, ADVERTENTIE, VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, TUSSEN U EN ENIGE ANDERE PARTIJ MET BETREKKING TOT UW NAD SOFTWARE EN ONLINEDOCUMENTATIE.

Pop-up sluiten

Um zu den Websites unserer Vertriebspartner in Deutschland, der Schweiz oder Österreich zu gelangen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Flagge unten. Sie verlassen die Website von NAD. Wir sind nicht für den Inhalt oder die Verfügbarkeit dieser Websites verantwortlich und bitten Sie, deren Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien zu lesen, da sie von denen von NAD abweichen können. Andernfalls, wenn Sie auf nadelectronics.com bleiben möchten, wählen Sie bitte "bleiben".

Om door te gaan naar de websites van onze distributiepartners in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, klikt u dan op de betreffende vlag hieronder. U verlaat dan de NAD website en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites en verzoeken u om hun veiligheids- en privacybeleid te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van die van NAD. Indien u op nadelectronics.com wenst te blijven, selecteer dan "Bleiben".