Gebruiksvoorwaarden

Alle inhoud op NADelectronics.com is eigendom van of wordt gecontroleerd door NAD Electronicseen internationale afdeling van Lenbrook Industries Limited ("NAD"). NAD biedt toegang tot en gebruik van onze website onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Het gebruik van deze website houdt in dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 

NAD behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te vullen of te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen en het is uw verantwoordelijkheid om naar deze gebruiksvoorwaarden te verwijzen en deze na te leven bij het betreden van de site.

 

Beperkingen op kopiëren en gebruik

 

Bij toegang tot NADelectronics.com gaat u akkoord met toegang tot de inhoud uitsluitend voor: a) journalistiek gebruik, b) geautoriseerd distributeur- of dealergebruik, of c) uw eigen persoonlijk/educatief, niet-commercieel gebruik. Als zodanig verleent NAD u hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om documenten en webpagina's op NADelectronics.com te bekijken en af te drukken, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik. De informatie en inhoud van de website mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De afbeeldingen, logo's, documenten en webpagina's op de website mogen niet worden gereproduceerd, heruitgegeven, heruitgezonden, verkocht, gewijzigd of op enigerlei wijze worden geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAD. Met het oog op deze licentieverlening gaat u ermee akkoord dat elke gedrukte kopie van deze documenten en webpagina's, zonder enige wijziging, alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen op deze documenten en webpagina's behouden blijft.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

 

NAD probeert de informatie op deze site accuraat en up-to-date te houden. NADelectronics.com bevat algemene informatie en kan fouten, omissies, onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. NAD aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor dergelijke fouten, omissies of onnauwkeurigheden of enige andere beperking die zich kunnen voordoen op de website van NAD. NAD garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items op de NAD-website, noch garandeert NAD dat het gebruik van deze site niet ononderbroken zal zijn. NAD kan op elk moment wijzigingen en/of veranderingen aanbrengen aan NADelectronics.com zonder voorafgaande kennisgeving.

 

NADelectronics.com wordt geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" en wordt door u uitsluitend op eigen risico gebruikt. NAD, haar directeuren, functionarissen, werknemers, filialen en dochterondernemingen doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de NAD-website voor welk doel dan ook. Al deze informatie wordt verstrekt zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. NAD, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, filialen en dochterondernemingen wijzen alle garanties en voorwaarden met betrekking tot dergelijke informatie af; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk en alle garanties en voorwaarden die door het statuut kunnen worden geïmpliceerd. In geen geval zal NAD aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met informatie die is verkregen via NADelectronics.com of het gebruik van dergelijke informatie.

 

Auteursrecht, octrooi en handelsmerk

 

Al het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd of anderszins via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het materiaal, en het auteursrecht op het materiaal, zijn eigendom van of worden gecontroleerd door NAD of haar contentleveranciers.

 

De handelsmerken, logo's, octrooien, technologie- en dienstenmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken van NAD en anderen. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht, of als een belang in een handelsmerk. U mag geen enkel Handelsmerk dat op deze site wordt weergegeven gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NAD of de betreffende eigenaar van het Handelsmerk. Alle informatie in uw mededelingen, inzendingen of reacties op de website van NAD of op NAD wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en mag door NAD worden gebruikt, gereproduceerd, gedistribueerd en openbaar gemaakt voor elk doel, zonder beperking, toestemming of compensatie.

 

Links en referenties

 

NADelectronics.com kan verwijzen naar andere personen, bedrijven, entiteiten, organisaties, producten of diensten en dergelijke verwijzingen houden geen goedkeuring of aanbeveling in van dergelijke personen, bedrijven, entiteiten of organisaties of hun producten of diensten door NAD. Deze website kan links of andere toegangspunten of verwijzingen (gezamenlijk de "links") naar andere websites bevatten. Deze links worden u enkel voor uw gemak aangeboden en de opname van een link naar een site van een derde partij houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van die derde partij of gerelateerde informatie, producten of diensten. U aanvaardt alle risico's, verliezen en schade als gevolg van uw gebruik van de hierboven genoemde entiteiten, producten, diensten en links.

 

Aanvullende voorwaarden

 

U gaat ermee akkoord om NAD en zijn verwante bedrijven te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, in verband met een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u of gebruikers van uw account. NADelectronics.com is afkomstig uit Canada. NAD's producten en diensten worden internationaal aangeboden. Sommige producten en diensten waarnaar op deze site wordt verwezen zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw lokale NAD-distributeur voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en diensten in uw regio. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen NAD en u met betrekking tot uw gebruik van deze site en vervangen alle eerdere afspraken tussen u en NAD met betrekking tot NADelectronics.com. Het niet aandringen op of afdwingen van strikte naleving van enige bepaling van deze overeenkomst door NAD zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Als een van de Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die daarin van toepassing zijn. De partijen hebben geëist dat deze gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

 

Indien deze gebruiksvoorwaarden niet volledig aanvaardbaar zijn, moet het gebruik van deze website onmiddellijk worden beëindigd.

 

DMCA-beleid

 

Lenbrook Industries Limited voldoet aan de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) die van toepassing zijn op internet service providers (17 U.S.C. § 512, zoals gewijzigd), en reageert op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. Deze pagina beschrijft de procedure die moet worden gevolgd om een kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht in te dienen bij Lenbrook Industries Limited.

 

Als u bezwaren heeft tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op een website van Lenbrook Industries Limited is geplaatst, kunt u contact opnemen met de door ons aangewezen agent op het volgende adres:

 

juni Ip

Lenbrook Industries Ltd.

633 Graniethof

Pickering, ON, Canada

L1W 3K1

 

Elke kennisgeving aan Lenbrook Industries Limited waarin wordt beweerd dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht, moet de volgende informatie bevatten:

 

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere recht waarop inbreuk wordt gemaakt;

 

(b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

 

(c) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waar het zich bevindt op de website [van de entiteit];

 

d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover u klaagt niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

 

(f) een door u ondertekende verklaring dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u, op straffe van meineed, de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 

Tegenberichten

 

Als materiaal dat u op onze website hebt geplaatst, is verwijderd of uitgeschakeld, kunt u een tegenbericht indienen overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(g). Om effectief te zijn, moet het tegenbericht een schriftelijke mededeling zijn die wordt verzonden naar het hierboven vermelde adres van de aangewezen agent, met inbegrip van het volgende:

 

a) een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee;

 

b) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;

 

(c) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of onbruikbaar is gemaakt als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of onbruikbaar te maken materiaal; en

 

(d) uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres is gelegen of, indien uw adres buiten de Verenigde Staten ligt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin Lenbrook Industries Limited kan worden gevonden, en dat u de betekening of kennisgeving van de persoon die kennisgeving heeft gedaan krachtens subsectie 17 U.S.C. § 512(c)(1)(C) of een agent van een dergelijke

 

 

 

 

 

Pop-up sluiten

Um zu den Websites unserer Vertriebspartner in Deutschland, der Schweiz oder Österreich zu gelangen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Flagge unten. Sie verlassen die Website von NAD. Wir sind nicht für den Inhalt oder die Verfügbarkeit dieser Websites verantwortlich und bitten Sie, deren Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien zu lesen, da sie von denen von NAD abweichen können. Andernfalls, wenn Sie auf nadelectronics.com bleiben möchten, wählen Sie bitte "bleiben".

Om door te gaan naar de websites van onze distributiepartners in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, klikt u dan op de betreffende vlag hieronder. U verlaat dan de NAD website en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites en verzoeken u om hun veiligheids- en privacybeleid te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van die van NAD. Indien u op nadelectronics.com wenst te blijven, selecteer dan "Bleiben".